Vuosikokous ja ylimääräinen kokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään neljäsosa (1/4) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on tehty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä läsnäolo- ja puheoikeus sekä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kokouskutsutapa ja -aika

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostitse, ja julkaisemalla se yhdistyksen verkkosivuilla. Kokouskutsusta tulee ilmetä kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat.

Edellinen                                                                                  Seuraava